Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp) được xác định bằng lợi nhuận/lỗ kế toán (loại trừ Chênh lệch vĩnh viễn) nhân (x) với thuế suất. Thông thường, theo Luật thuế của Việt Nam: Chi phí …...Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông ...

Cụ thể, 5 nhóm thu nhập tại Việt Nam được phân cấp dựa vào sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người, số lượng tài sản sở hữu, và một số yếu tố khác. Năm nhóm này từ nhóm 1 đến nhóm 5 bao gồm các tương ứng nghèo, …...Công văn 2327/TCT-CS năm 2015 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối năm tài chính do Tổng Cục Thuế ban hành

Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau: Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì: – Khoản chênh lệch tỷ giá ...Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, trừ khi nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh

Chênh lệch tạm thời = giá trị ghi sổ (1.100) – cơ sở tính thuế (1.000) = 100 đồng. Do vậy, trường hợp này có phát sinh thuế thu nhập hoãn lại. Giá trị không phải chịu thuế trong tương lai: 1.000 đồng (do chỉ đánh thuế trên 200 đồng tiền lãi) Cơ sở tính thuế của tài ...Thuế thu nhập doanh nghiệp (profit tax) là loại thuế trực thu, được tính trên cơ sở thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước. 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi nhắc đến thuế thu nhập ...

Chênh lệch tạm thời chịu thuế là một khoản chênh lệch phát sinh từ thu nhập chịu thuế được xác định dựa trên thu nhập doanh nghiệp ở tương lai. Mà giá trị này sẽ được ghi sổ của các chuẩn mực tài sản hay nợ phải trả liên quan đến việc thu hồi hay thanh toán...VD1: - Năm 2015, Công ty A đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng. - Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng. => Như vậy: 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 …

1. Thuế thu nhập hoãn lại là gì? Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Thuế thu nhập hoãn lại …...Theo quy định của pháp luật thì ông này sẽ phải đóng mức thuế suất là 20%/thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu ông này có đóng góp các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân như đóng góp từ thiện, các quỹ hưu trí tự nguyện, khuyến học… thì sẽ được giảm ...

9.Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau: Trongnăm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch ty giá phát sinh trong kỳ và chênhlệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tàichính, thì ...3.3.2 – Trường hợp tài khoản 821 có số dư nợ nhỏ hơn số dư tín dụng thì ghi nhận chênh lệch: 4 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.1 Tính thuế TNDN cho quý và cuối năm: 4.2 1. Cách xác định Thu nhập tính thuế như sau: 4.2.1 a. . Thu nhập chịu thuế:

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568 Đối với khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ hoặc thu nhập là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi ...-Thu nhập chịu thuế TNDN = 10.000 - 2.000 = 8.000 => Thuế TNDN phải nộp = 8.000 x 25% = 2.000. Qua trên, hy vọng bạn có thể thấy rõ hơn sự liên quan của chi phí trong vấn đề làm giảm chênh lệch VAT và làm tăng chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế

Số dư bên nợ chính là giá trị của tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại thời điểm cuối kỳ hạch toán định khoản. Chú ý rằng, tài khoản 243 không tồn tại tài khoản kế toán cấp 2. 2. Nguyên nhân phát sinh thuế thu nhập hoãn lại. Để hiểu sâu hơn về bản chất của ...Chẳng hạn, khi xảy ra chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế, nếu thu nhập chịu thuế lớn hơn lợi nhuận kế toán, không nên hoạch toán điều chỉnh các tài khoản liên quan đến doanh thu, chi phí mà các khoản chênh lệch này sẽ ghi nhận vào tài khoản Tài sản thuế thu ...

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hàng năm nhưng nhiều người dân vẫn chưa xác định được thuế thu nhập cá nhân thuộc loại nào. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết. Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu hay gián thu. 1. Phân biệt thuế trực thu và thuế gián thu...Yêu cầu xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Giải Cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả này là 0 (giá trị ghi số 100, trừ đi phần giá trị của khoản nợ phải trả 100 sẽ được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong tương lai). Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ ...

Do vậy; doanh nghiệp sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 11,2 (28% của 40) khi doanh nghiệp thu hồi giá trị ghi sổ của tài sản này. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ 100 và cơ sở tính thuế 60 là khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 40. Vì vậy; doanh nghiệp ghi nhận một ...Hao mòn lũy kế theo thuế là 30, mức thuế suất là 30%. Nếu tài sản được bán với giá cao hơn giá gốc, khấu hao lũy kế theo thuế là 30 sẽ được tham gia xác định thu nhập chịu thuế nhưng phần chênh lệch của doanh thu thanh lý vượt trên …

Nguyên tắc xác định là Tài sản/Nợ phải trả Thuế Thu nhập hoãn lại được căn cứ xem đó là Chênh lệch tạm thời được khấu trừ hay phải chịu thuế. Mà 2 cái này thì căn cứ vào so sánh "Lợi nhuận kế toán & Lợi nhuận thuế" hoặc "Chi phí thuế tính theo kế toán ...Vai trò của thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân có vai trò quan trọng không chỉ với ngân sách nhà nước mà còn góp phần thực hiện công bằng xã hội. 2.1. Đối với nền kinh tế xã hội. - Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân ...

Số: 1245/TCT-CS. V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015. Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7179/CT-THNVDT ngày 24/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi góp vốn kinh doanh...Hiện nay định mức thu nhập chịu thuế tính trước được quy định khá chi tiết tại Bảng 3.11 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD. + Đối với công trình xây dựng dân dụng, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %. + Đối với công trình công ...